Languages

You are here

Nikita V. Shevtsov

Coverage of the Stay of Foreign Diplomatic Missions in Vologda in 1918 in the Newspaper Vologodskiy Listok

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Shevtsov N.V. (2019) Osveshchenie prebyvaniya inostrannykh diplomaticheskikh missiy v Vologde v 1918 godu gazetoy «Vologodskiy listok» [Coverage of the Stay of Foreign Diplomatic Missions in Vologda in 1918 in the Newspaper Vologodskiy Listok]. Mediaskop3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2573

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.12

 

Subscribe to RSS - Nikita V. Shevtsov