Languages

You are here

Svetlana G. Nosovets

Editorial Comment as an Element of Mass Media News Text in Social Networks: Pragmastylistic Features (based on mass media communities in "VKontakte")

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Nosovets S.G. (2018) Redaktsionnyy kommentariy kak element novostnogo teksta SMI v sotsial'nykh setyakh: pragmastilisticheskiye osobennosti (na materiale pablikov SMI v «VKontakte») [Editorial Comment as an Element of Mass Media News Text in Social Networks: Pragmastylistic Features (based on mass media communities in "VKontakte")].

Subscribe to RSS - Svetlana G. Nosovets