Languages

You are here

Natalya I. Chesnokova

Mediaformants of Modern Educational Policy in Russia

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Chesnokova N.I. (2017) Mediaformanty sovremennoy obrazovatel'noy politiki v Rossii [Mediaformants of Modern Educational Policy in Russia [Mediaformants of Modern Educational Policy in Russia]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2314

Subscribe to RSS - Natalya I. Chesnokova