Languages

You are here

Nadezhda N. Vol'skaya

The Clickbait as a Means of Making False Information in the Internet Communication

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Vol'skaya N.N. (2018) Klikbeyt kak sredstvo sozdaniya lozhnoy informatsii v internet-kommunikatsii [The Clickbait as a Means of Making False Information in the Internet Communication]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2450

Markers of Intertextuality in a Creolized Media Text

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Vol'skaya N.N. (2017) Markery intertekstual'nosti v kreolizovannom mediatekste [Markers of Intertextuality in a Creolized Media Text]. Mediaskop 3. (in Russian).

Assessment and Its Function in a Creolized Text Cartoons

Научные исследования: 
Выпуски: 

Subscribe to RSS - Nadezhda N. Vol'skaya