Languages

You are here

Anton Yu. Zhigunov

On the Ice: Constructing of Media Image of the Arctic in the Soviet Mass Media

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zhigunov A.Yu. (2019) Na l'du i vo l'dakh: konstruirovanie mediaobraza Arktiki v SMI sovetskogo perioda [On the Ice: Constructing of Media Image of the Arctic in the Soviet Mass Media]. Mediaskop 3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2567

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.6

Subscribe to RSS - Anton Yu. Zhigunov