Languages

You are here

Ekaterina V. Sivyakova

Media Representation of Interests of Russian Hospice Movement Subjects

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

 

For citation: Sivyakova E.V., Shamne A.Ya. (2019) Mediynaya reprezentatsiya interesov sub"ektov khospisnogo dvizheniya Rossii [Media Representation of Interests of Russian Hospice Movement Subjects]. Mediaskop2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2546

DOI: 10.30547/mediascope.2.2019.5

Subscribe to RSS - Ekaterina V. Sivyakova