Languages

You are here

Veronika A. Prostyakova

Norwegian Newspaper Market Development Trends in 2010–2015

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Prostyakova V.A. (2018) Tendentsii razvitiya gazetnogo rynka Norvegii v 2010−2015 gg. [Norwegian Newspaper Market Development Trends in 2010–2015]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2485

DOI: 10.30547/mediascope.4.2018.3

 

 

Subscribe to RSS - Veronika A. Prostyakova