Languages

You are here

Elizaveta M. Zenova

Polyfunctionality of Titles in I.B. Rodnyanskaya's Literary-critical Articles

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Zenova E.M. (2018) Polifunktsional'nost' zaglaviy v literaturno-kriticheskikh stat'yakh I.B. Rodnyanskoy [Polyfunctionality of Titles in I.B. Rodnyanskaya's Literary-critical Articles]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2442

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.4

 

Subscribe to RSS - Elizaveta M. Zenova