Languages

You are here

Sergey A. Vartanov

Big Data and the Online Media: Basic Approach and Strategies of Use

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Vartanov S.A. (2017) Bol'shie dannye v onlayn-SMI: podkhody i strategii ispol'zovaniya [Big Data and the Online Media: Basic Approach and Strategies of Use]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2375

 

© Sergey A. Vartanov

Multimedia Elements in Modern Media Text

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Vyrkovsky A.V., Galkina M.Yu., Kolesnichenko A.V., Obraztsova A.Yu., Vartanov S.A. (2017) Mul'timediynye elementy v sovremennom mediatekste [Multimedia Elements in Modern Media Text]. Mediaskop 3. (in Russian).

Subscribe to RSS - Sergey A. Vartanov