Languages

You are here

Maksim I. Babyuk

Sports content in Russian media from the perspective of mediatization of sports: study results

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Babyuk M.I. (2019) Sportivnyy kontent v rossiyskikh SMI v kontekste mediatizatsii sporta: rezul'taty issledovaniya [Sports content in Russian media from the perspective of mediatization of sports: study results]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2545

DOI: 10.30547/mediascope.2.2019.4

 

Towards Economic Aspects of Mass Radio Broadcasting Development in the USSR

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Babyuk M.I. (2017) K voprosu ob ekonomicheskikh aspektakh razvertyvaniya massovogo radioveshchaniya v SSSR [Towards Economic Aspects of Mass Radio Broadcasting Development in the USSR]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2408 

On the Issue of Remuneration in the Sphere of Soviet Print Media during the Period of the New Economic Policy (by the Archive Data from Russian State Archive of Socio-Political History)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Subscribe to RSS - Maksim I. Babyuk