Languages

You are here

Syrian Crisis in the Online News Stream (synchronical aspect)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Ibrahim I.A. (2018) Otrazheniye siriyskogo krizisa v novostnom onlayn-potoke (sinkhronicheskiy aspekt) [Syrian Crisis in the Online News Stream (synchronical aspect)]. Mediaskop 3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2478

DOI: 10.30547/mediascope.3.2018.14

 

© Ibrahim Iman Ali

PhD degree-seeking student at the Chair of Mass Communications, Philology Department, Russian University of Peoples` Friendship (Moscow, Russia), gnt@mail.ru

 

Abstract

The article is devoted to the study of the media image of an online news message about a crisis event on the example of the situation in Syria. The author turns to actual researches in the field of Internet journalism and formation of an information field in the Internet space and formulates the main factors of the formation of the online news stream. He delineates the main principles of actualization and defines its main features, and then, using the example of coverage of a specific event related to the situation in Syria, analyzes the problems of constructing factuality and comes to the conclusion that the reflection of the Syrian crisis in the online news flow has the character of efficiency, continuity and implemented in the form of headers; information as the main principle of the formation of the media image of Syria in the news information field implies the authenticity and clarity of the nominalization; The factuality in the online news message is constructed with the help of 4 key questions that make up the core of the news content; news about the event in Syria is characterized by blurry and fuzzy answers to 4 key questions, which disrupts the actualization of the message and leads to a distortion of the media image of the event.

Keywords: information message, news item, media space, online news stream, factuality, media image

 

References

Adams P.C. (2009) Geographies of Media and Communication: A Critical Introduction. London: Wiley-Blackwell.

Berelson В. (1952) Content Analysis in Communication Research.Glencoe, IL: Free Press.

Couldry N., McCarthy A. (eds.) (2004) Mediaspace: Place, Scale and Culture in a Media Age. London ; New York : Routledge.

Dzyaloshinskiy I.M. (2015) Sovremennoye mediaprostranstvo Rossii [Contemporary Media Space in Russia]. Moscow: Aspekt Press Publ.

Falkheimer J., Jansson A. (eds.) (2006) Geographies of Communication: The Spatial Turn in Media Studies. Goteborg : Nordicom.

Hodkinson P. (2013) Media, Culture and Society: an Introduction. L.: SAGE Publ.

Il'inova E.Yu. (2010) Ekolingvisticheskiy modus sobytiynosti v prostranstve massmediynogo diskursa [Ecolinguistic View on Eventus Modus in Mass Media Discourse]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznaniye 2 (12): 168−176.

Ionova S.V., Matveyeva A.S. (2013) Spetsifika vremennykh markerov sobytiya v tekstakh PR-dokumenta i zhurnalistskoy publikatsii [Special Features of the Event Marker in PR-Document Texts and Media Publications]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznaniye 2 (18): 34−40

Ivanova M.V., Klushina N.I. (2018) Publitsistika v istorii russkogo literaturnogo yazyka: ot drevnerusskoy slovesnosti k internet-kommunikatsii [Publicism in the Course of the Russian Literature Language: from Old Russian Literature to Internet Communications]. Vestnik RUDN. Seriya: Russkiy i inostrannyye yazyki i metodika ikh prepodavaniya 16 (1): 50−62. DOI: 10.22363/2313-2264-2018-16-1-50-62

Karasik V.I. (2002) Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs [Language Circle: Person, Concepts, Discourse]. Volgograd: Peremena Publ.

Klushina N.I. (2013) Transformatsiya stilisticheskikh i tipologicheskikh kharakteristik rossiyskogo mediadiskursa noveyshego vremeni [Transformation of Stylistic and Typological Characteristics of Russian Media Discourse of the Contemporary Times]. Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika 1: 98−107.

Kon'kov V.I. (2012) Ot predlozheniya k tekstu, ot vyskazyvaniya k proizvedeniyu [From Sentence to Text, from Statement to Written Work]. In: Lingvistika rechi. Mediastilistika: kollekt. Monografiya [Linguistics of Speech. Media Stylistics: joint monograph]. Moscow: Flinta: Nauka Publ.

Kurilov A.E. (2016) Periodicheskiye kolebaniya novostnogo polya rossiyskikh informatsionnykh agentstv [Periodic Oscillations of the News Field Powered by Russian News Agencies]. Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki 5 (1): 67−80. DOI: 10.17150/2308-6203.2016.5(1).67-80

Mel'nikova E.A. (2015) Spetsifika mediareprezentatsii real'nosti v zhanre novostnoy zametki [On Specifying Media Representation of Reality in the Genre of News Story]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznaniye 4 (28): 103−108. DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.4.12

Mel'nikova E.A. (2014) Tochnost' i dostovernost' kak kriterii informativnosti teksta novostnogo soobshcheniya [Accuracy and Reliability as Criteria of Informativeness in the News Story]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznaniye 5 (24): 94−100. DOI: 10.15688/jvolsu2.2014.5.12

Nim E.G. (2014) Mediaprostranstvo: osnovnyye napravleniya issledovaniy [Mediaspace: Main Research Directions]. In: Forum konferentsiy «Mediaobrazovaniye» [Conference Forum "Media Education"]. Moscow. Available at: http://mim.org.ru/publikatsii/178-mediaprostranstvo-osnovnye-napravleniya-issledovanij (aссessed: 14.11.2018).

Tyrygina V.A. (2010) Zhanrovaya stratifikatsiya mass-mediynogo diskursa [Genre Stratification of Mass Media Discourse]. Moscow: LIBROKOM Publ.

Vartanova E.L. (ed.) (2015) Mediasistema Rossii [Russian Media System]. Moscow: Aspekt Press Publ.

Vartanova E.L., Viren G.V., Frolova T.I. (2013) Tipologiya informatsionnykh agentstv [The Typology of Information Agencies]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika 3: 6−30.